Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις αναφερόμενες ανάγκες και να ανταποκριθεί στους προτεινόμενους στόχους, το έργο ShoeGame σκοπεύει να παράσχει στους μελλοντικούς και σημερινούς φοιτητές ΕΕΚ στη βιομηχανία υποδημάτων τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες και να τους παρακινήσει να εργαστούν στον τομέα. Για να γίνει αυτό, θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Μεθοδολογία εκμάθησης παπουτσιών

Σε γενικές γραμμές, το R1 θα αντιπροσωπεύει την υλοποίηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

  • Ανάλυση για την αντίληψη των αναγκών κατάρτισης και εκπαίδευσης των μαθητών προσχολικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να επιλεγούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες που σχετίζονται με τον τομέα των υποδημάτων που θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο εκπαίδευσης μέσω του σοβαρού παιχνιδιού;
  • Μια συλλογή από τις καλύτερες εμπειρίες σε άλλους τομείς που επιτρέπουν στη σύμπραξη να προσδιορίσει τα όρια, τα χαρακτηριστικά και τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή της στην εκπαίδευση των εργαζομένων σε υποδήματα;
  • Την εξειδίκευση της μεθοδολογίας που θα εφαρμοστεί και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού περιεχομένου που θα συμπεριληφθεί στην πλατφόρμα;
  • Η ανάπτυξη του περιεχομένου που θα συμπεριληφθεί στο παιχνίδι, σύμφωνα με τη συμφωνημένη μεθοδολογία. Οι συνεργάτες μπορούν να προσαρμόσουν και να βελτιώσουν τα περιεχόμενα που υπάρχουν ήδη στον τομέα της διδασκαλίας υποδημάτων ή μπορούν να αναπτύξουν περιεχόμενο από την αρχή.

ENOTHTA 1: Σχεδιασμός προϊόντος

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Διαδικασίες Παραγωγής

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Νέες Τεχνολογίες στα Υποδήματα

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Βιωσιμότητα και Κυκλικότητα

ENOTHTA 5: Μάρκετινγκ και Εμπορευματοποίηση

ShoeGame Serious Game

Αυτό το αποτέλεσμα του έργου αφορά την παραγωγή ενός σοβαρού παιχνιδιού που απευθύνεται σε σημερινούς και μελλοντικούς ή δυνητικούς φοιτητές ΕΕΚ στην κατασκευή υποδημάτων. Το ShoeGame θα είναι καινοτόμο, όχι μόνο γιατί θα στοχεύει, συγκεκριμένα, στη βιομηχανία υποδημάτων, αλλά και γιατί:

  • Θα είναι ένα εργαλείο μάθησης που θα χρησιμοποιηθεί στην τάξη;
  • Θα επιτρέψει την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων από τους μαθητές;
  • Θα έχει θετικό αντίκτυπο στη συγκράτηση των φοιτητών που βρίσκονται ήδη στο σύστημα ΕΕΚ από το να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους, καθώς και θα παρακινήσει πιθανούς μελλοντικούς φοιτητές;
  • Θα αντιπροσωπεύει ένα «βήμα-μέσα» στον τεχνολογικό τομέα της ανάπτυξης παιχνιδιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς και της εφαρμογής αυτών των εργαλείων στην τάξη.

Εργαλεία υποστήριξης ShoeGame

Στο αποτέλεσμα αυτού του έργου, η εταιρική σχέση θα δημιουργήσει ένα πακέτο κατευθυντήριων γραμμών, μεθοδολογίας και υλικού για την υποστήριξη των δασκάλων/εκπαιδευτικών στην εφαρμογή βιντεοπαιχνιδιών ή/και gamification στις διδακτικές τους στρατηγικές. Η χρήση καινοτόμων εργαλείων μάθησης ως στρατηγικών παιχνιδιοποίησης (π.χ. σοβαρά παιχνίδια) έχει βρεθεί ότι είναι μια σχετική προσέγγιση, επειδή μπορούν όχι μόνο να διδάξουν και να ενισχύσουν τη γνώση του συγκεκριμένου τομέα, αλλά και σημαντικές δεξιότητες όπως η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία και η επικοινωνία. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες σε αυτό το αποτέλεσμα του έργου θα έχουν ως στόχους όχι μόνο τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση των βιντεοπαιχνιδιών αλλά και τη συμβολή στη χρήση στρατηγικών gamification στην ΕΕΚ στην κατασκευή υποδημάτων ή στις δραστηριότητες διάδοσης και κινήτρων που στοχεύουν στους μελλοντικούς νέους που θα σπουδάσουν επαγγελματική κατάρτιση.